♦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

Tuyển Sinh Nghề Xe Nâng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Xe Nâng

Tuyển Sinh Nghề Máy Xúc, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Xúc

Tuyển Sinh Nghề Hàn, Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Điện, Cấp Chứng Chỉ Nghề Điện Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Cẩu, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Cẩu Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Đào, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Đào Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Lu, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Lu Toàn Quốc

⇒ Tuyển Sinh Nghề Máy Khoan, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Khoan Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Xây Dựng Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Vận Thăng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Vận Thăng Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề  Máy Khoan Cọc Nhồi, Cấp Chứng chỉ Nghề Máy Khoan Cọc Nhồi Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Công Trình Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Thi Công Nền, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Thi Công Nền Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Ép Cọc, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Ép Cọc Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Cạp Tường, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Cạp Tường Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Nén Khí, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Nén Khí Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Nâng Hạ, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Nâng Hạ Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Áp Lực Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Máy Cày, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Cày Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Thiết Bị Nâng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Thiết Bị Nâng Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Thiết Bị Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Nghề Máy Công Trình Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Thiết Bị Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Nghề Thiết Bị Áp Lực Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Thợ Xây Dựng Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Công Nghệ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Nghề Thợ Công Nghệ Hàn Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Cơ Khí, Cấp Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Cấp Thoát Nước, Cấp Chứng Chỉ Nghề Cấp Thoát Nước 

Tuyển Sinh Nghề Nề Hoàn Thiện, Cấp Chứng Chỉ Nghề Nề Hoàn Thiện Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Cốt Thép, Cấp Chứng Chỉ Nghề Cốt Thép Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Sắt, Cấp Chứng Chỉ Nghề Sắt Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Nhôm Kính, Cấp Chứng Chỉ Nghề Nhôm Kính Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Lắp Dựng Giàn Giáo, Cấp Chứng Chỉ Nghề Lắp Dựng Giàn Giáo Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Nghề Bê Tông Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Trạm Trộn Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Nghề Trạm Trộn Bê Tông Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Quốc

Tuyển Sinh Nghề Lắp Đặt Ống Công Nghệ, Cấp Chứng Chỉ Nghề Lắp Đặt Ống Công Nghệ Toàn Quốc

 

 

 

Đối tác của chúng tôi